Яңа Чишмә хәбәрләре

Яңа Чишмә районы

Рус Тат
Авыл хуҗалыгы

Уңай якка үзгәрешләр бар

Николай Скоков узган елныћ декабрендђ ђтисе идарђ иткђн фермер хуќалыгын ќитђкли башлый. Азыкка кытлык кичергђн чорда терлекчелекне кабул итсђ дђ, Николай мљгезле эре терлеклђрнећ џђм савым сыерларыныћ баш санын саклап калуга ирешкђн. Евгений СТАРОВ

Кљнлек сљт тапшыру узган ел белђн чагыштырганда 18 процентка арткан. 9 ай эчендђ "Скоков Н.А." КФХда барлыгы 470 тонна сљт ќитештерелгђн. Быел яхшы азык запасы хђзерлђнгђн, ярым араннарда асрауга књчерелгђн савым сыерлары рационында кирђкле бар нђрсђлђр дђ булдырылган. Аяк астындагы азыктан тыш, љстђмђ азык - силос, фураж бирелђ, киртђ абзарларга салам кертелгђн, МЭТне асрау љчен (кышлату) биналар тиешенчђ ђзерлђнгђн, ремонт ясалган, агартылган. Сљт ташлаган сыерлар аерым бинада, хђзер аларныћ саны 69 баш исђплђнђ. Савым кљтње быел шактый яћартылган, сыерларныћ књпчелеген (кышлатудан соћ) бракка чыгарырга туры килгђн. Хуќалыкта терлекчелђрнећ хезмђтенђ яхшырак тњли башлаганнар, сљтнећ 1 литрына 1 сум тњлилђр. Ќђйге айларда сыер савучыларныћ уртача хезмђт хакы (алар 6 кеше) 12-13 мећ сум тђшкил иткђн. Хезмђткђ тњлђњ арткач, дисциплина да яхшырган, терлеклђрне яхшырак карыйлар, маллар чиста. Евгений Белоглазов хуќалыгындагы биољстђмђлђр куллану тђќрибђсен љйрђнеп, Николай Скоков аны њзендђ дђ куллана башлаган. Соћгы кићђшмђдђ ђйтелгђн тђнкыйтьлђњдђн соћ хуќалыкта тапшырыла торган сљтнећ сыйфатын яхшыртканнар, хђзер сљт югары сорт белђн бара (џђр сыер савучыныћ лавсан капчыгы бар).
Хуќалыкта быелдан башлап ясалма орлыкландыруны кулланалар. Ђлеге эш белђн Ольга Запалова шљгыльлђнђ. Сыер савучылар арасында Анна Андриевская џђм Алевтина Окишевалар књп сљт савып алуга ирешђлђр. Яшь терлеклђрне симертњдђ терлекче Алексей Сидоров (рђсемдђ) бик тырышып эшли, ќђйге кљннђрдђ њзенећ бозаулар группасында ул џђр кљн саен 850-900 шђр грамм артым алган. Ферма мљдире Вячеслав Паньшин, ветврач Галина Хђмидуллиналар њз эшлђренђ ќаваплы карыйлар. Бозау караучы Елена Патренкина њз эшен намус белђн, яхшы итеп башкара. Бозауларны эчерњ љчен сљтне алмаштыргыч кулланалар.
Николай Скоков килђчђктђ МЭТнећ баш санын 1000 гђ кадђр ќиткерергђ, савым сыерларыныћ баш санын ике тапкырга арттырырга ниятли. Моныћ љчен ќимерелђ башлаган иске сыер абзарларын яћадан торгызырга, яћартырга кирђк булачак.
"Гаилђ фермасы" программасына керњ телђге дђ бар. Килђчђктђ Н. Скоков ит ќитештерњ белђн шљгыльлђнергђ тели, Оренбургтан 20 баш нђсел бозауларына (симменталь) заказ бирелгђн инде. Аларныћ ите бик тђмле, љстђвенђ, бозаулар бик тиз њсђлђр - яшь ярымлык булганда аларныћ авырлыгы 500 кг-га кадђр ќитђ икђн.
Скоков хуќалыгында терлекчелек тармагында позитив њзгђрешлђр, алга китешлђр юк тњгел џђм ниятлђрен тормышка ашырсалар, килђчђктђ муллык булачак дигђн сњз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал "Шешминская новь"

 

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев

Теги: Новошешминск николай скоков