Яңа Чишмә хәбәрләре

Яңа Чишмә районы

Рус Тат
Фактлар һәм комментарийлар

Үз эшен әйбәт белә һәм ярата

Бү­ген­ге­се көн­дә икъ­ти­сад­ның элем­тә һәм те­ле­ком­му­ни­ка­ция ча­ра­ла­рын­нан баш­ка эш итү­че тар­ма­гы бө­тен­ләй юк. Тор­мы­шы­быз­ны ра­дио һәм те­ле­ви­де­ние, те­ле­фон һәм Ин­тер­нет­тан баш­ка күз ал­ды­на ки­те­рүе дә кы­ен. Ә бит элем­тә ли­ни­я­лә­ре­нең көй­ле эш­лә­ве кем­нәр­нең­дер хез­мә­те­нә бәй­ле. Без­нең ра­йон­да шу­шы элем­тә­не Яңа Чиш­мә ра­йон электр элем­тә­се чел­тә­ре хез­мәт­кәр­лә­ре тәэ­мин итә. Шу­лар­ның бер­се...

Ул би­ре­гә эш­кә 1993 ел­ны - Ка­зан элем­тә элект­ро­тех­ни­ку­мын тә­мам­ла­ган­нан соң ки­лә. Хез­мәт эш­чән­ле­ген элект­ро­ме­ха­ник бу­лып баш­лый, 20 ел эчен­дә ул РЭЭЧ на­чаль­ни­гы урын­ба­са­ры­на кү­тә­ре­лә һәм 11 ел шул ва­зый­фа­ны баш­ка­ра. РЭЭЧ-нең тех­ник җи­тәк­че­се бу­ла­рак, Ри­нат Га­бет­ди­нов РЭЭЧ-дә бул­ган бар­лык элем­тә ча­ра­ла­ры­ның өз­лек­сез эше өчен җа­вап би­рә. Мон­нан тыш яңа элем­тә ли­ни­я­лә­рен һәм җи­һаз­ла­рын план­лаш­ты­ру, тө­зү, алар­ны фай­да­ла­ну­га тап­шы­ру, га­мәл­дә­ге ли­ни­я­ләр­гә бар­лык төр ре­монт үт­кә­рү - бар да аның ва­зый­фа­сы­на ке­рә. Ә РЭЭЧ-нең ли­ни­я­лә­ре шак­тый: те­ле­фон або­нент­ла­ры гы­на да 4000нән ар­тык, та­гын Ин­тер­нет­тан 2000нән ар­тык ке­ше фай­да­ла­на, IР-те­ле­фо­ни­я­нең або­нен­ты - 1000, баш­ка төр элем­тә­ләр дә бар.

- Сез ни­чек элем­тә­гә ки­лә­се ит­те­гез, га­и­лә­гез­дә бе­ле­ме бу­ен­ча элем­тә­че­ләр бар­мы әл­лә?

- Ар­ми­я­гә чак­лы мин бер ел Ка­зан авыл ху­җа­лы­гы инс­ти­ту­ты­ның ме­ха­ни­ка фа­куль­те­тын­да укы­дым. Ан­нан энем Ай­рат элем­тә тех­ни­ку­мы­на тарт­ты. Ул ан­да укый иде, ан­да "кы­зык, кү­ңел­ле" дип ми­не җә­леп ит­те һәм ар­ми­я­дән соң тех­ни­кум­га күч­тем. Олы улым ми­нем сук­мак­тан кит­те, ул КАИ да укый, икен­че­се пе­да­гог Га­бет­ди­нов­лар ди­нас­ти­я­сен (әти­ем дә, әни­ем дә укы­ту­чы­лар) дә­вам итәр­гә бул­ды.

- Ке­ше­ләр эш­лә­рен еш алыш­ты­ра­лар, нин­ди­дер яңа­сын, яңа­лык эз­ли­ләр. Сез­дә ан­дый фи­кер ту­га­ны юк­мы, 20 ел аз го­мер тү­гел бит?

- Бер­кай­чан да ул ту­ры­да уй­ла­ма­дым, эшем­не яра­тып баш­ка­рам. Эшең ошый икән- эш­кә бәй­рәм­гә бар­ган ке­бек бу­ла. Элем­тә­че бу­лып ки­тү­е­мә үкен­гә­нем бул­ма­ды. Кол­лек­тив дус, бер­дәм, ә бу хез­мәт про­цес­сында бик мө­һим нәр­сә.

Элем­тә­че­ләр бе­лән әң­гә­мә­не дә­вам итеп, РЭЭЧ җи­тәк­че­се Кад­рия На­сый­ро­ва бе­лән аның ка­би­не­тын­да сөй­лә­шә­без:

- Тех­ник җи­тәк­че­нең эше бик кат­лау­лы. Тик Ри­нат Хал­фәт улы эшен әй­бәт бе­лә, бө­тен бу­рыч­лар­ны сый­фат­лы итеп, ва­кы­тын­да баш­ка­ра. Ос­та бел­геч, җа­вап­лы хез­мәт­кәр, аңа те­лә­сә нин­ди эш­не йөк­ләр­гә бу­ла. Иң элек ул үз-үзе­нә, ан­нан кул ас­тын­да эш­ләү­че­ләр­гә та­ләп­чән. Үз эшен яра­та. Эш­тән ае­рыл­мый­ча, чит­тән то­рып юга­ры бе­лем эс­тә­де: КАИ да те­ле­ком­му­ни­ка­ци­я­ләр сис­те­ма­сы фа­куль­те­тын тә­мам­ла­ды. Иге­лек­ле, юмарт, һәр­ва­кыт яр­дәм­гә ки­лер­гә әзер, ке­ше хә­ле­нә ке­рә бе­лү­чән шә­хес. Ул бик те­ләп яшьләр белән үзе­нең тәҗ­ри­бә­се, бе­ле­ме бе­лән ур­так­ла­ша, өй­рә­тә, юнә­леш би­рә. Әй­бәт га­и­лә баш­лы­гы да, өч ба­ла тәр­би­я­ли.

- Бы­ел РЭЭЧ-дә­ге план­на­ры­гыз ту­рын­да да бе­раз сөй­ләп үтегез әле?

- Хә­зер без­дә һа­ва ли­ни­я­лә­рен җир ас­ты ли­ни­я­лә­ре­нә алыш­ты­ру, сүс­ле-оп­тик элем­тә ли­ни­я­лә­ре (ВОЛС) тө­зү бу­ен­ча эше­без бай­так. ВОЛС-ка алыш­ты­ру күр­сә­те­лә тор­ган хез­мәт төр­лә­рен ки­ңәй­тү һәм сый­фа­тын ях­шыр­ту мөм­кин­ле­ге би­рә.

- РЭЭЧ-дә та­гын нин­ди өс­тә­мә элем­тә­ләр бар?

- Бы­ел без ар­зан та­риф­лар­дан "Тат­те­ле­ком" ААҖ-нең "Мо­биль элем­тә" хез­мәт­лә­ре күр­сә­тә баш­ла­дык. Бу хез­мәт­кә кер­гән 32 так­со­фон (ра­йон­да) эш­ли, авыл­лар­да (ки­тап­ха­нә би­на­ла­рын­да) "Кү­мәк кул­ла­ну" пункт­ла­ры җи­һаз­лан­ды­рыл­ды.

- Элем­тә тар­ма­гы хез­мәт­кәр­лә­ре кө­нен­дә РЭЭЧ кол­лек­ти­вы­на нин­ди те­ләк­лә­ре­гез бар?

Без кли­ент­ла­ры­быз без­дән сый­фат­лы хез­мәт ал­сын­нар, ка­нә­гать кал­сын­нар дип ты­ры­ша­быз.

Әң­гә­мә­не Оль­га ИВА­НО­ВА алып бар­ды

Подписывайтесь на наш Telegram-канал "Шешминская новь"

 

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев