Яңа Чишмә хәбәрләре

Яңа Чишмә районы

Рус Тат
Район яңалыклары

Яңалыклар 2012 елның 3 февраленнән

Ях­шы чы­гыш яса­ды­лар Үт­кән ат­на­да ра­йон баш­лы­гы при­зы­на Чир­ме­шән­дә уз­ды­рыл­ган мил­ли кө­рәш бу­ен­ча ра­йо­на­ра ярыш­лар­да без­нең яшь кө­рәш­че­ләр уңыш­лы чы­гыш яса­ды­лар. Егет­лә­ре­без 6 ко­ман­да ара­сын­да икен­че го­мум­ко­ман­да уры­ны яу­ла­ды­лар. Тү­бән­дә­ге авыр­лык үл­чәм­нә­рен­дә егет­ләр бе­рен­че урын­ны яу­ла­ды­лар: 45 кг - Ди­лүс Нурт­ди­нов, 55 кг - Ле­нар Мин­не­ба­ев, 70 кг-нан ар­тык -...

Ях­шы чы­гыш яса­ды­лар

Үт­кән ат­на­да ра­йон баш­лы­гы при­зы­на Чир­ме­шән­дә уз­ды­рыл­ган мил­ли кө­рәш бу­ен­ча ра­йо­на­ра ярыш­лар­да без­нең яшь кө­рәш­че­ләр уңыш­лы чы­гыш яса­ды­лар. Егет­лә­ре­без 6 ко­ман­да ара­сын­да икен­че го­мум­ко­ман­да уры­ны яу­ла­ды­лар. Тү­бән­дә­ге авыр­лык үл­чәм­нә­рен­дә егет­ләр бе­рен­че урын­ны яу­ла­ды­лар: 45 кг - Ди­лүс Нурт­ди­нов, 55 кг - Ле­нар Мин­не­ба­ев, 70 кг-нан ар­тык - Ра­ил Заһ­рет­ди­нов. Икен­че урын­да: 40 кг - Ди­нар Мин­не­ба­ев, 65 кг-га чак­лы - Ра­нис Миф­та­хет­ди­нов, 70 кг-га чак­лы - Рәм­зил Лот­фул­лин. Егет­ләр­не Шах­май ур­та мәк­тә­бе­нең физ­куль­ту­ра укы­ту­чы­сы Рөс­тәм Миф­та­хет­ди­нов өй­рә­тә. Яшь кө­рәш­че­ләр­не уңыш­лы чы­гыш ясау­ла­ры бе­лән кот­лый­быз һәм ки­лә­чәк­тә дә җи­ңү­ләр те­ли­без.

Ко­мис­сия уты­ры­шы

Үт­кән җом­га­да му­ни­ци­паль ра­йон Со­ве­ты би­на­сын­да Яңа Чиш­мә му­ни­ци­паль ра­йо­ны­ның бер­ләш­те­рел­гән бюд­же­ты­ның үз ке­рем­нә­ре үсе­шен тәэ­мин итү бу­ен­ча ве­домст­во­а­ра ко­мис­си­я­нең чи­рат­та­гы уты­рышы бул­ды. Уты­рыш­ка фи­зик зат­лар ке­ре­ме­нә бул­ган са­лым­нар бу­ен­ча бу­рыч­лы 9 шәх­си эш­мә­кәр ча­кы­рыл­ган иде. 4 эш­мә­кәр бу­ен­ча бу­рыч­лар­ны тү­ләт­те­рү гра­фи­гы тө­зел­гән. "Ме­ли­о­ра­тор" ҖЧҖ бу­ен­ча 15 фев­раль­гә чак­лы 95 мең сум бу­рыч­ны тү­ләт­те­рү ту­рын­да ка­рар чы­га­рыл­ган.

Тәр­тип бо­зу­лар ачык­лан­ган

Рос­сель­хоз­над­зор Ида­рә­се бел­геч­лә­ре та­ра­фын­нан "Су­во­ров А.С." КФ­Хын план­лы тик­ше­рү ба­ры­шын­да ту­пас тәр­тип бо­зу­лар ачык­лан­ган. Ху­җа­лык­та сорт­ла­рын һәм чә­чү сый­фа­тын рас­лау­чы до­ку­мент­лар бул­ма­ган 10 тон­на ар­па ор­лы­гы сак­лау­га ку­ел­ган, ә шик­ле көз­ге бо­дай ор­лык­ла­ры ин­де чә­чел­гән. Ху­җа­лык баш­лы­гы җа­вап­лы­лык­ка тар­тыл­ган, аңа тәр­тип бо­зу­ны бе­те­рү ту­рын­да­гы күр­сәт­мә (бо­е­рык) би­рел­гән. Шу­ңа ох­шаш тәр­тип бо­зу­лар (ор­лык­лык ма­те­ри­ал­лар­га ти­еш­ле до­ку­мент­ла­ры бул­ма­ган) баш­ка фер­мер ху­җа­лык­лар­да да бар. Якын ара­лар­да әле­ге мәсь­ә­лә бу­ен­ча тәр­тип бул­ды­рыр­га ки­рәк, шу­лай ит­мә­гән­дә ахы­ры шт­раф бе­лән тә­мам­ла­ныр­га мөм­кин.

ыша­ныч те­ле­фо­ны эш­ли

30 гыйн­вар­дан "А­җа­ган" яшүс­мер­ләр клу­бы ба­за­сын­да ра­йон­да­гы ба­ла­лар һәм яшүс­мер­ләр өчен "Ба­ла­лар ыша­ныч те­ле­фо­ны" эш­ли баш­ла­ды. Хә­зер га­и­лә­дә ни­заг ки­леп чык­кан оч­рак­та һәр ба­ла ано­ним рә­веш­тә бел­геч­тән пси­хо­ло­гик яр­дәм ала ала һәм аның мө­рә­җә­га­те сер бу­лып ка­ла (га­ран­ти­я­лә­нә). Мон­дый яр­дәм­нең мак­са­ты - га­и­лә­не ны­гы­ту­га бу­лыш­лык итү, га­и­лә­дә уңыш­сыз­лык­ка, ст­ресс­ка, ба­ла­лар­ның һәм яшүс­мер­ләр­нең кә­ефсез­лә­нү­е­нә (су­и­цид­ка тар­ты­лу­га) юл куй­мау, ба­ла­лар­ның хо­кук­ла­рын як­лау. "Ба­ла­лар ыша­ныч те­ле­фо­ны"­ның но­ме­ры - 89520406445

Яңа көн - яңа хә­бәр

Си­шәм­бе көн­не ра­йон тер­ри­то­ри­я­сен­дә ал­ко­голь­ле һәм спирт­лы про­дук­ци­я­нең за­кон­сыз әй­лә­не­ше­нә юл куй­мау бу­ен­ча ко­мис­сия уты­ры­шы бу­лып уз­ды. Уты­рыш­та 2011 ел­да ал­ко­голь­ле про­дук­ция са­ту­га йом­гак ясал­ды. Ел бу­е­на 29,3 мең де­ка­литр ал­ко­голь­ле про­дук­ция са­тыл­ган, бу 2010 ел­да са­тыл­ган дә­рә­җә­дән 3 про­цент­ка күб­рәк (рес­пуб­ли­ка бу­ен­ча ал­ко­голь­ле про­дук­ция са­ту бер ел­да 1 про­цент­ка ки­ме­гән). Уты­рыш­та 2012 ел­га ко­мис­сиянең эш пла­ны рас­лан­ды

Уң­ган тер­лек­че­ләр

Ра­йон авыл ху­җа­лы­гы ида­рә­се мәгъ­лү­мат­ла­ры­на та­я­нып, без бү­ген 2012 ел­ның гыйн­вар ае нә­ти­җә­лә­ре бу­ен­ча ма­ши­на бе­лән сы­ер са­ву­чы уң­ган опе­ра­тор­лар­ның исем­нә­рен атый­быз.

20 тон­на­дан ар­тык сөт сау­ган опе­ра­тор-са­вым­чы­лар:

Ва­лен­ти­на КОР­НЕ­ВА, "Ку­лон" аг­ро­фир­ма­сы" ҖЧҖ, 20 тон­на.

15-20 тон­на сөт сау­ган опе­ра­тор-са­вым­чы­лар:

На­и­лә ИЛА­ЛО­ВА, "Та­тарс­тан" а/ф-ның Шах­май бү­лек­чә­се, 17,3 т;

Фә­нү­сә ӘБЕЛ­КӘ­РА­МО­ВА, "Та­тарс­тан" а/ф-ның Ту­был­гы­тау бү­лек­чә­се, 16,9 т;

Са­о­дат ХАМ­РО­БА­Е­ВА, "Та­тарс­тан" а/ф-ның Шах­май бү­лек­чә­се, 16,5 т;

Гөл­фи­рә ГЫЙЛЬ­МЕТ­ДИ­НО­ВА, "Та­тарс­тан" а/ф-ның Шах­май бү­лек­чә­се, 16,2 т.

12-15 тон­на сөт сау­ган опе­ра­тор-са­вым­чы­лар:

Ва­лен­ти­на НИ­КИ­ФО­РО­ВА, "Та­тарс­тан" а/ф-ның Ту­был­гы­тау бү­лек­чә­се, 14,9 т;

Еле­на МУР­ЗИ­НА, "Та­тарс­тан" а/ф-ның Ту­был­гы­тау бү­лек­чә­се, 14,6 т;

Фәү­зия МИН­НЕ­БА­Е­ВА, "Са­дый­ков М.Х." КФХ, 14,1 т;

Свет­ла­на УРЯД­НИ­КО­ВА, "Ар­хан­гельс­ко­е" КФХ" ҖЧҖ, 13,6 т;

Тать­я­на БЕС­ПА­ЛО­ВА, "Ар­хан­гельс­ко­е" КФХ" ҖЧҖ, 13,6 т;

Ва­лен­ти­на ПО­ВАР­НИ­ЦИ­НА, "Ар­хан­гельс­ко­е" КФХ" ҖЧҖ, 13,5 т;

Гө­лү­сә ШӘЙ­ХЕТ­ДИ­НО­ВА, "Та­тарс­тан" а/ф-ның Акъ­яр бү­лек­чә­се, 13,5 т;

Ра­и­са БАН­ЦЫ­РЕ­ВА, "Ку­лон" аг­ро­фир­ма­сы" ҖЧҖ, 13,4 т;

Тать­я­на СО­ЛОВ­ЬЕ­ВА, "Зу­бов В.В." КФХ, 13,4 т;

Ан­на МА­КА­РО­ВА, "Та­тарс­тан" а/ф-ның Ту­был­гы­тау бү­лек­чә­се, 13,4 т;

Зә­кия ТӨХ­ВӘ­ТУЛ­ЛИ­НА, "Та­тарс­тан" а/ф-ның Чал­лы Ба­шы бү­лек­чә­се, 13,1 т;

Ал­су ӘХ­МӘТ­ШИ­НА, "Та­тарс­тан" а/ф-ның Акъ­яр бү­лек­чә­се, 12,9 т;

Ре­зе­дә ХӘ­ЛИ­ЛО­ВА, "Та­тарс­тан" а/ф-ның Ту­был­гы­тау бү­лек­чә­се, 12,7 т;

Гөл­фия ӘХ­МӘТ­ҖА­НО­ВА, "Та­тарс­тан" а/ф-ның Чер­туш бү­лек­чә­се, 12,7 т;

Ро­за­лия РӘХ­МӘ­ТУЛ­ЛИ­НА, "Са­дый­ков М.Х." КФХ" 12,6 т;

Фә­ния ГИН­ИА­ТУЛ­ЛИ­НА, "Та­тарс­тан" а/ф-ның Акъ­яр бү­лек­чә­се, 12 т.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал "Шешминская новь"

 

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев

Теги: Новошешминск undefined