Яңа Чишмә хәбәрләре

Яңа Чишмә районы

Рус Тат
Муниципаль хәбәрләр

10 айга йомгак ясалды

Си­шәм­бе көн­не Со­вет­ның уты­рыш­лар за­лын­да авыл җир­лек­лә­ре баш­лык­ла­ры, ра­йон Со­ве­ты һәм баш­кар­ма ко­ми­те­ты бү­лек­лә­ре на­чаль­ник­ла­ры кат­на­шын­да уз­ган ки­ңәш­мә­дә ун ай­лык эш нә­ти­җә­лә­ре бу­ен­ча авыл җир­лек­лә­ре баш­кар­ма ко­ми­тет­ла­ры­ның фи­нанс-ху­җа­лык эш­чән­ле­ге­нә ка­гы­лыш­лы мәсь­ә­лә­ләр тик­ше­рел­де. Ки­ңәш­мә­не ра­йон баш­лы­гы Вя­чес­лав Коз­лов алып бар­ды. Ев­ге­ний СТА­РОВ Ки­ңәш­мә баш­лан­ган­чы ра­йон баш­лы­гы Шах­май авыл җир­ле­ге баш­лы­гы Риф­кат...

Си­шәм­бе көн­не Со­вет­ның уты­рыш­лар за­лын­да авыл җир­лек­лә­ре баш­лык­ла­ры, ра­йон Со­ве­ты һәм баш­кар­ма ко­ми­те­ты бү­лек­лә­ре на­чаль­ник­ла­ры кат­на­шын­да уз­ган ки­ңәш­мә­дә ун ай­лык эш нә­ти­җә­лә­ре бу­ен­ча авыл җир­лек­лә­ре баш­кар­ма ко­ми­тет­ла­ры­ның фи­нанс-ху­җа­лык эш­чән­ле­ге­нә ка­гы­лыш­лы мәсь­ә­лә­ләр тик­ше­рел­де. Ки­ңәш­мә­не ра­йон баш­лы­гы Вя­чес­лав Коз­лов алып бар­ды.

Ев­ге­ний СТА­РОВ

Ки­ңәш­мә баш­лан­ган­чы ра­йон баш­лы­гы Шах­май авыл җир­ле­ге баш­лы­гы Риф­кат Миръ­я­ку­пов­ны ту­ган кө­не бе­лән кот­лап, аңа бү­ләк тап­шыр­ды. Со­вет­ның оеш­ты­ру бү­ле­ге мө­ди­ре Лю­бовь Бы­лин­ки­на мон­нан ал­да үт­кән ки­ңәш­мә ка­рар­ла­ры­ның үтә­ле­ше­нә ана­лиз яса­ды. Фи­нанс-бюд­жет па­ла­та­сы рә­и­се Люд­ми­ла За­ва­ли­ши­на 10 ай­да ра­йон һәм авыл җир­лек­лә­ре бюд­же­ты­ның үтә­ле­ше ту­рын­да мәгъ­лү­мат җит­кер­де.10 ай­да му­ни­ци­паль ра­йон­ның бер­ләш­те­рел­гән бюд­же­ты­ның үз­ке­рем­нәр бе­лән ту­лы­ла­ну пла­ны тә­га­ен­лән­гән ел­лык план­га ка­ра­та 88 про­цент­ка үтәл­гән. Уз­ган ел­ның шул ук чо­ры бе­лән ча­гыш­тыр­ган­да ке­рем­нәр 31 про­цент­ка - 25,2 мил­ли­он сум­га арт­кан. Ар­ту, ни­гез­дә, фи­зик зат­лар­ның ке­рем­нә­ре­нә сал­ган са­лым хи­са­бы­на.

Авыл җир­лек­лә­рен­дә дә бюд­жет­ның үз­ке­рем­нәр туп­лау пла­ны 84 про­цент­ка (ел­лык план­га ка­ра­та) үтәл­гән (20,3 млн. сум). 15 авыл җир­ле­ге­нең 8есе (Ак­бү­ре, Ека­те­ри­на, Зи­рек­ле, Крас­ный Ок­тябрь, Әдәм­сә, Ар­хан­гел, Ту­был­гы Тау, Че­ре­му­хо­во) план­ны үтә­гән. Яңа Чиш­мә, Ак­бү­ре, Ту­был­гы Тау һәм Ча­бак­сар авыл җир­лек­лә­ре са­лым тү­ләү­лә­ре җы­ю­ны ок­тябрь аен­да сүл­пән баш­кар­ган­нар. Әгәр алар үз эш­лә­рен ак­тивл­аш­тыр­ма­са­лар, бу авыл җир­лек­лә­рен фи­нанс­лау тук­та­ты­лыр­га да мөм­кин. Ра­йон­ның бер­ләш­те­рел­гән бюд­же­ты­ның чы­гым­нар өле­ше тә­га­ен­лән­гән ел­лык план­га ка­ра­та 83 про­цент­ка үтәл­гән. Авыл җир­лек­лә­ре бюд­же­ты­ның чы­гым­нар өле­ше 75 про­цент­ка үтәл­гән.

Са­лым­нар җыю ту­рын­да­гы мәгъ­лү­мат бе­лән са­лым инс­пек­ци­я­се бел­ге­че Свет­ла­на Ива­но­ва чы­гыш яса­ды. 10 ай­да са­лым­нар җыю пла­ны 107 про­цент­ка үтәл­гән. Соң­гы ки­ңәш­мә­дән соң Чал­лы Ба­шын­да ки­бе­те бул­ган эш­мәк­әр Ру­ша­ния Са­фи­на тик­ше­рел­гән иде. Тик­ше­рү ба­ры­шын­да са­лым за­кон­на­рын бо­зу оч­рак­ла­ры ачык­лан­ган, эш­мәк­әр­гә зур кү­ләм­дә шт­раф са­лы­на­чак.

Конт­роль - хи­сап па­ла­та­сы җи­тәк­че­се Ро­ман Губ­кин мәк­тәп­ләр­дә һәм ба­ла­лар бак­ча­ла­рын­да азык-тө­лек ка­бул итү­дә тәр­тип бо­зу­лар ту­рын­да сөй­лә­де. Су­ы­тыл­ган та­вык­лар уры­ны­на туң­ды­рыл­ган­на­рын алу, шо­ко­лад ба­тон­чик­лар­ны ким­рәк авыр­лык­та­гы­ла­рын кай­тар­ту, яшел ал­ма­ уры­ны­на кы­зыл­ын ка­бул итү дә­вам итә. Бо­лар бар да җи­тәк­че­ләр та­ра­фын­нан конт­роль бул­мау ар­ка­сын­да ки­леп чы­га. Ал­га та­ба шу­ңа ох­шаш тәр­тип бо­зу­лар ачык­лан­ган­да мәк­тәп ди­рек­тор­ла­ры­ның яки ба­ла­лар бак­ча­сы мө­ди­ре­нең хез­мәт хак­ла­рын­нан ак­ча то­тып ка­лы­на­чак.

Ки­ңәш­мә­дә энер­гия ре­сурс­ла­рын са­рыф итү ана­ли­зы бе­лән фи­нанс-бюд­жет Па­ла­та­сы бел­ге­че Оль­га Пь­ян­зи­на чы­гыш яса­ды. 10 ай­да электр энер­ги­я­сен кул­ла­ну 2011 ел бе­лән ча­гыш­тыр­ган­да 907 мең сум­га арт­кан (бу - ра­йон авыл­ла­рын­да өс­тә­мә як­тырт­кыч­лар ур­наш­ты­ру хи­са­бы­на), Та­би­гый газ 6 млн. сум­лык са­рыф ител­гән, кор­рек­тор­лы яңа газ са­на­гыч­лар кую хи­са­бы­на газ чы­гы­мы ки­ме­гән.

Үз тер­ри­то­ри­я­лә­рен­дә со­ци­аль-икъ­ти­са­дый үсеш пла­ны үтә­ле­ше­нең ба­ры­шы ту­рын­да Ле­ни­но АҖ баш­лы­гы Вик­тор Ве­ре­тен­ни­ков һәм Пет­ро­па­вел АҖ бух­гал­те­ры Лю­бовь Бель­ко­ва җит­кер­де.

Со­ци­аль на­йм бу­ен­ча би­рел­гән то­рак өчен бу­рыч­лар­ны тү­ләү һәм са­лым­нар җыю ту­рын­да Яңа Чиш­мә АҖ баш­кар­ма ко­ми­те­ты җи­тәк­че­се Ни­ко­лай Па­шу­тин хә­бәр ит­те. Әле­ге мәсь­ә­лә­ләр бу­ен­ча эш­нең җи­тәр­лек кү­ләм­дә алып ба­рыл­ма­вы бил­ге­ләп үтел­де. То­рак­ка тү­ләү бу­ен­ча бу­рыч 46 мең сум тәш­кил итә.

То­рак­ны хо­су­сый­лаш­ты­ру ба­ры­шы ту­рын­да Җир һәм ми­лек мө­нә­сә­бәт­лә­ре па­ла­та­сы­ның әй­дәп ба­ру­чы бел­ге­че На­талья Поп­ко­ва сөй­лә­де. Акъ­яр һәм Ту­был­гы Тау АҖ тер­ри­то­ри­я­лә­рен­дә фа­тир­лар­ны хо­су­сый­лаш­ты­ру тө­гәл­лән­гән. Му­ни­ци­паль то­рак фон­дын­да­гы 719 фа­тир­ның 492се хо­су­сый­лаш­ты­рыл­ган.

ЗАГС бү­ле­ге мө­ди­ре Алия Миръ­я­ку­по­ва граж­дан­лык хә­ле ак­т­ла­рын тер­кәү­не элект­рон фор­ма­га кү­че­рү ту­рын­да сөй­лә­де. 1 но­ябрь­гә акт­лар­ның 62 про­цен­ты элект­рон фор­ма­га кү­че­рел­гән, бу рес­пуб­ли­ка күр­сәт­кеч­лә­рен­нән тү­бән. 2014 ел­ның 1 гыйн­ва­ры­на 1920 ел­дан баш­лап граж­дан­лык хәл­е акт­ла­ры­ның ба­ры­сы да элект­рон фор­ма­га кү­че­ре­леп бет­кән бу­лыр­га ти­еш. Бу юнә­леш­тә эш­не тиз­лә­тә­се бар.

Мәгъ­лү­мат­лаш­ты­ру бү­ле­ге на­чаль­ни­гы Алек­сандр Янов авыл җир­лек­лә­рен­дә элект­рон до­ку­мент әй­лә­не­ше һәм сайт­лар­ның то­ры­шы ту­рын­да сөй­лә­де. Акъ­яр һәм Ак­бү­ре авыл җир­лек­лә­ре сай­ты си­рәк ту­лы­лан­ды­ры­ла. Ок­тябрь ае йом­гак­ла­ры бу­ен­ча алар­га ки­сә­тү сый­фа­тын­да са­ры кар­точ­ка­лар ку­ел­ган, ТР Пре­зи­ден­ты за­ман та­ләп­лә­рен­нән ка­лыш­кан ми­нистр­лар­га ка­ра­та да­ шун­дый кар­точ­ка­лар кул­ла­на. Ки­лә­чәк­тә, бәл­ки, фут­бол­да­гы­ча, кы­зы­лы да ку­е­лыр.

Ра­йон баш­кар­ма ко­ми­те­ты җи­тәк­че­се Ри­нат Фә­са­хов яз­гы су ба­су­га хә­зер­лек, су би­рү баш­ня­ла­рын­ың то­ры­шы­на ка­гы­лыш­лы мәсь­ә­лә­ләр­не дә куз­гат­ты. Ки­ңәш­мә­дә шу­лай ук ин­ди­ви­ду­аль то­рак тө­зе­ле­ше, ТИБ эше, эш­мә­кәр­ләр­гә яр­дәм күр­сә­тү ту­рын­да да сүз бар­ды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал "Шешминская новь"

 

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев