Яңа Чишмә хәбәрләре

Яңа Чишмә районы

Рус Тат
Муниципаль хәбәрләр

Кварталга йомгак ясалды

Пән­җе­шәм­бе көн­не му­ни­ци­паль ра­йон Со­ве­ты­ның уты­рыш­лар за­лын­да авыл җир­лек­лә­ре баш­лык­ла­ры, ра­йон Со­ве­ты һәм баш­кар­ма ко­ми­те­ты бү­лек­лә­ре на­чаль­ник­ла­ры кат­на­шын­да үт­кән ки­ңәш­мә­дә бе­рен­че квар­тал­да авыл җир­лек­лә­ре­нең фи­нанс-ху­җа­лык эш­чән­ле­ге мәсь­ә­лә­лә­ре тик­ше­рел­де. Ки­ңәш­мә­не ра­йон баш­лы­гы Вя­чес­лав Коз­лов алып бар­ды. Ев­ге­ний СТА­РОВ Ул игъ­ти­бар­ны яз­гы кыр эш­лә­ре­нең ба­ры­шы­на юнәлт­те һәм аны үт­кә­рү­дә ху­җа­лык итү­че объ­ект­лар­га...

Пән­җе­шәм­бе көн­не му­ни­ци­паль ра­йон Со­ве­ты­ның уты­рыш­лар за­лын­да авыл җир­лек­лә­ре баш­лык­ла­ры, ра­йон Со­ве­ты һәм баш­кар­ма ко­ми­те­ты бү­лек­лә­ре на­чаль­ник­ла­ры кат­на­шын­да үт­кән ки­ңәш­мә­дә бе­рен­че квар­тал­да авыл җир­лек­лә­ре­нең фи­нанс-ху­җа­лык эш­чән­ле­ге мәсь­ә­лә­лә­ре тик­ше­рел­де. Ки­ңәш­мә­не ра­йон баш­лы­гы Вя­чес­лав Коз­лов алып бар­ды.

Ев­ге­ний СТА­РОВ

Ул игъ­ти­бар­ны яз­гы кыр эш­лә­ре­нең ба­ры­шы­на юнәлт­те һәм аны үт­кә­рү­дә ху­җа­лык итү­че объ­ект­лар­га га­мә­ли яр­дәм күр­сә­тү­не үтен­де. Бу­лы­шыр­га ке­ше­ләр би­рер­гә, аги­та­ция эш­лә­ре алып ба­рыр­га, ал­дын­гы­лар­ны хөр­мәт­ләр­гә, арт­та ка­лу­чы­лар­ны тән­кыйть­ләр­гә ки­рәк, ди­ел­де. Тра­ди­ци­я­гә ке­реп кит­кән күр­кәм га­дәт бу­ен­ча ра­йон баш­лы­гы өч авыл җир­ле­ге баш­лы­гын үт­кән ту­ган көн­нә­ре бе­лән кот­лап, алар­га бү­ләк­ләр тап­шыр­ды. Со­вет­ның оеш­ты­ру бү­ле­ге мө­ди­ре ва­зый­фа­ла­рын баш­ка­ру­чы Еле­на Щи­па­но­ва үт­кән ки­ңәш­мә­дә (про­то­кол бу­ен­ча) бил­ге­лән­гән эш­ләр­нең үтә­ле­ше­нә ана­лиз яса­ды.

Җи­ңү­нең 67 ел­лы­гы­на хә­зер­лек һәм бәй­рәм итү ча­ра­ла­ры пла­ны ту­рын­да ра­йон­ның баш­кар­ма ко­ми­тет җи­тәк­че­се урын­ба­са­ры Ва­лен­ти­на Се­ме­няк сөй­лә­де. Тер­ри­то­ри­я­ләр­не тө­зек­лән­де­рү бу­ен­ча ике­ай­лык­ның ба­ры­шы ту­рын­да баш­кар­ма ко­ми­тет җи­тәк­че­се­нең инф­раст­рук­ту­ра бу­ен­ча урын­ба­са­ры Мәх­мүт Го­мә­ров бә­ян ит­те. Туз­ган йорт­лар­ны сү­тү, агач­лар утыр­ту, ба­ла­лар­га уен мәй­дан­чык­ла­ры ко­ру бу­ен­ча эш­ләр тиз­лә­тү­не со­рый. Фи­нанс-бюд­жет Па­ла­та­сы рә­и­се Люд­ми­ла За­ва­ли­ши­на бе­рен­че квар­тал­да ке­рем­нәр һәм чы­гым­нар бу­ен­ча ра­йон һәм авыл җир­лек­лә­ре бюд­же­ты­ның үтә­ле­ше ту­рын­да­гы мәгъ­лү­мат бе­лән чы­гыш яса­ды. Му­ни­ци­паль ра­йон­ның бер­ләш­те­рел­гән бюд­же­ты­ның үз ке­рем­нәр бе­лән ба­е­ты­лу пла­ны ел­лык план­га ка­ра­та 25 про­цент­ка үтәл­гән, уз­ган ел бе­лән ча­гыш­тыр­ган­да ке­рем­нәр 38 про­цент­ка арт­кан. Бер­ләш­те­рел­гән ра­йон бюд­же­ты­ның чы­гым­на­ры тә­га­ен­лән­гән ел­лык план­га ка­ра­та 27 про­цент­ка үтәл­гән. Авыл җир­лек­лә­ре­нең үз ке­рем­нәр бу­ен­ча ак­ча җыю пла­ны тә­га­ен­лән­гән ел­лык план­га ка­ра­та 21 про­цент­ка үтәл­гән. 15 авыл җир­ле­ге ара­сын­нан өче­се (Ар­хан­гел, Че­ре­му­хо­во һәм Ека­те­ри­на) план­ны үти ал­ган. Өч ай­да җир­ле бюд­жет­ка тү­ләү­ләр бу­ен­ча не­доим­ка ки­ме­гән. Кре­ди­тор бу­рыч­лар ту­рын­да сөй­лә­гән­дә ча­гыш­ты­ру акт­ла­рын сро­гы­на тап­шы­ру бу­ен­ча АҖ бух­гал­тер­ла­ры­ның ти­е­шен­чә эш­лә­мәү­лә­ре бил­ге­ләп үтел­де.

Энер­гия ре­сурс­ла­ры чы­гым­на­ры­на ана­лиз бе­лән фи­нанс-бюд­жет Па­ла­та­сы­ның әй­дәп ба­ру­чы бел­ге­че Оль­га Пь­ян­зи­на чы­гыш яса­ды. Бе­рен­че квар­тал­да электр энер­ги­я­се 99,8 мең квт/­сәг. ар­тык кул­ла­ныл­ган. Бу чор­да газ­ны бә­рә­кәт­ле (эко­но­ми­я) кул­лан­ган­нар. Бюд­жет уч­реж­де­ни­е­лә­рен­дә 2,7 мең куб су кул­ла­ныл­ган, бу энер­ги­я­не сак­лау прог­рам­ма­сы­на ту­ры ки­лә. Җир һәм ми­лек мө­нә­сә­бәт­лә­ре па­ла­та­сы рә­и­се На­талья Гор­де­е­ва шу­шы Па­ла­та­ның эше ту­рын­да мәгъ­лү­мат җит­кер­де. Ва­кыт­лы­ча фай­да­ла­ну­га тап­шы­рыл­ган то­рак­ка тү­ләү­не (бу­рыч­лар­ны) ана­лиз­лап, Яңа Чиш­мә АҖ бу­ен­ча бу­рыч­ның зур (85 мең сум) бу­луы бил­ге­ләп үтел­де. Шу­шы ел­ның I квар­та­лын­да 371200 сум кү­лә­мен­дә са­лым­нан тыш ке­рем­нәр алын­ган, җир учас­ток­ла­рын арен­да­ла­ган өчен - 227100 сум, мөл­кәт арен­да­сы өчен - 111900 сум һәм җир учас­ток­ла­рын са­ту­дан - 32200 сум. Арен­да тү­ләү­лә­ре бу­ен­ча бу­рыч­лар өчен пе­ня исәп­лә­нә­чәк. То­рак­ны хо­су­сый­лаш­ты­ру һәм буш бак­ча­лар­ны тап­шы­ру бу­ен­ча эш дә­вам итә. Ра­йон үзә­ге бу­ен­ча ки­сә­тү­ләр бай­так.

Ки­ңәш­мә­дә Крас­ный Ок­тябрь АҖ баш­лы­гы Свет­ла­на Еро­хи­на һәм Ека­те­ри­на АҖ бух­гал­те­ры Ва­лен­ти­на Фи­на­ген­то­ва­ның тер­ри­то­ри­я­ләр­дә хез­мәт ре­сурс­ла­рын­нан фай­да­ла­ну һәм са­лым тү­ләү­лә­ре җыю бу­ен­ча чы­гыш­ла­ры тың­лан­ды. Эк­ран­да авыл җир­лек­лә­ре­нең кай­бер сайт­ла­ры күр­сә­тел­де, алар­да­гы мәгъ­лү­мат­лар­ны озак ва­кыт яңарт­мый то­ру­чы АҖ баш­лык­ла­ры тән­кыйть­лән­де.

Ки­ңәш­мә­дә шу­лай ук элект­рон до­ку­мент әй­лә­не­ше, ав­то­бус элем­тә­се, ян­гын кур­кы­ныч­сыз­лы­гы һәм кай­бер баш­ка мәсь­ә­ләләр тик­ше­рел­де.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал "Шешминская новь"

 

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев