Яңа Чишмә хәбәрләре

Яңа Чишмә районы

Рус Тат
Муниципаль хәбәрләр

Рђсми ќаваплар

Ќђйге айларда џђм сентябрьдђ хђбђрдарлык тартмаларыннан 12 хат алынган иде. Аларныћ кайберлђренђ рђсми ќаваплар да бирелгђн. Берничђ хатка тљзелеш, архитектура џђм ТКХ бњлеге начальнигы Ф.Г. Гайфетдинов тарафыннан имзаланган байтак кына ќаваплар килгђн. Њтђлеш љчен ќаваплы кеше итеп башкарма комитет ќитђкчесенећ тљзелеш џђм инфраструктура буенча урынбасары М.М. Гомђров билгелђнгђн иде. Бакча...

Ќђйге айларда џђм сентябрьдђ хђбђрдарлык тартмаларыннан 12 хат алынган иде. Аларныћ кайберлђренђ рђсми ќаваплар да бирелгђн.
Берничђ хатка тљзелеш, архитектура џђм ТКХ бњлеге начальнигы Ф.Г. Гайфетдинов тарафыннан имзаланган байтак кына ќаваплар килгђн. Њтђлеш љчен ќаваплы кеше итеп башкарма комитет ќитђкчесенећ тљзелеш џђм инфраструктура буенча урынбасары М.М. Гомђров билгелђнгђн иде. Бакча урамында яшђњчелђрдђн алынган хатта язгы-ќђйге чорда су бирњдђ љзеклеклђр булу турында зарланып язылган, ђ ќавап хатында ««бљкелђрне» бетерњ буенча эшлђр њтђлде», диелгђн.
Екатерина Бистђсеннђн алынган ќђен су булмау турында язылган хатка тњбђндђге ќавап алынган: "2011 елныћ 24 июненнђн 2011 елныћ 4 июленђ чаклы чорда Екатерина Бистђсендђ 5 кВт-лы су белђн тђэмин итњ системасындагы тирђнлек насосын 7,5 кВт-лыга алыштыру џђм суэтем башняга автомат су тутыру (ќыю) системасына ремонт њткђрњ аркасында суњткђргечлђрдђ су булмады. Суњткђргечлђргђ ремонт њткђрелње хакында халыкка алдан хђбђр ителгђн иде". "Су" хакындагы љченче проблема Яћа Чишмђдђге Дуслык урамында да булды. Ђлеге урамда яшђњче берђњ ље каршында су агып торуга зарланган. Ќавапта «суњткђргечкђ 2011 елныћ III кварталында ремонт ясалды", диелгђн. Пролетар џђм Тихонов урамнарында яшђњчелђр њзлђренећ урамнарына асфальт тњшђњне њтенгђннђр. Аларга Тихонов урамындагы юлга асфальт тњшђлгђн, ђ Пролетар урамына "агымдагы елда су њткђрђ торган торбалар урнаштырып, вак таш ќђю планлаштырылган, юлга асфальт тњшђњ 2012 елга каралган», дигђн ќавап бирелгђн.
Черемухово Бистђсендђ ветеранныћ тол калган хатынына торак йорт тљзегђндђ эшлђрне сыйфатсыз башкару хакында язылган хат буенча ќаваплы кеше итеп Ф.Г. Гайфетдинов билгелђнгђн иде. Рђсми ќавапта: "Стройсервис" ЯАЌ подрядчы оешма хатта књрсђтелгђн барлык кимчелеклђрне таныды џђм аларны бетерергђ сњз бирде", диелгђн.
Дђвамы бар…

Подписывайтесь на наш Telegram-канал "Шешминская новь"

 

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев